"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

22. dubna 2011

Dopis předsedovi vlády

V mailu jsem měla tento oficiální dopis od předsedy EDF- Evropského fóra zdravotně postižených - Yannise Vardakastanise premiéru Petru Nečasovi.
Přečtěte si, jaký názor má tato instituce na "naše" připravované sociální reformy týkající se zdravotně postižených lidí.
european disability forum                                      

Petr Nečas
Předseda vlády ČR
Nábř. E. Beneše 4
CZ-118 01 Praha/ČR


Brusel, 14. dubna 2011
Č.J. EDF-011-39-YV-jg


Vážený pane premiére,

Věc: Podpora Evropského fóra osob se zdravotním postižením ve věci požadavků NRZP ČR proti omezování práv osob se zdravotním postižením v ČR

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) je organizací, která na území Evropy zastřešuje více než 80 miliónů osob se zdravotním postižením. EDF obdrželo informace o situaci v ČR vzhledem k chystané reformě politiky, která se týká práv OZP. Na základě těchto informací se EDF obává, že stávající návrh sociální reformy v ČR významně ohrozí práva a zájmy osob se zdravotním postižením v ČR

Vláda ČR připravuje tzv. „sociální reformu“. EDF považuje návrh sociální reformy za velmi problematický, ve svých důsledcích povede ke snížení životní úrovně osob se zdravotním postižením v ČR, ke snížení kompetencí, ke snížení dostupnosti veřejných služeb a kompenzačních pomůcek, a tím také k zhoršení dostupnosti práv pro osoby se zdravotním postižením. EDF si v této souvislosti dovoluje upozornit vládu ČR na její závazky, vyplývající z ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, především čl. 4.1.d „zdržet se jakéhokoli jednání nebo postupu, jež je v rozporu s touto úmluvou a zajistit, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s touto úmluvou“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo jednotlivé návrhy zákonů bez toho, aby je odpovídajícím způsobem konzultovalo se zástupci občanské společnosti. Organizace osob se zdravotním postižením byly důkladně seznámeny s jednotlivými návrhy reformních kroků až při představení legislativní podoby návrhů zákonů. Tento postup je podle našeho názoru v rozporu s čl. 4.3. Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje zřízení speciální sociální platební karty, která by umožnila sledovat krok po kroku, co jednotliví lidé se zdravotním postižením dělají, co, kdy, kde a jak nakupují, kam cestují a podobně. Považujeme takový přístup ke komunitě lidí se zdravotním postižením za nepřijatelný.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je přesvědčeno, že příjemcem sociálních transferů na nákup sociálních služeb nemá být klient tak jako doposud, ale příjemcem těchto transferů má být osoba, která poskytuje služby. Považujeme tento návrh za zcela nepřijatelný. Odjímá potřebné kompetence osobám se zdravotním postižením, aby svobodně mohly rozhodovat, od koho jim budou poskytovány sociální služby, v jakém rozsahu, v jakém čase a v jakém místě. EDF považuje tento návrh za zásadní ústup od politiky začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti.

Třetím zásadním problémem připravované sociální reformy je navrhovaný způsob posuzování míry závislosti na sociální péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR deklaruje, že posuzování bude uskutečňováno na základě mezinárodní klasifikace funkcí a sociálním šetření. Navržené zákony však výrazným způsobem podporují medicínský přístup k hodnocení rozsahu zdravotního postižení. Je to zásadní odklon od trendu hodnocení rozsahu handicapu vzhledem ke zdravotnímu postižení. To je od sociálního hlediska posuzování dopadů konkrétního zdravotního postižení. Zde si EDF dovoluje upozornit na definici zdravotního postižení podle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením: „Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.“

Vážený pane premiére, považujeme základní kameny navržené sociální reformy za nepřijatelné. NRZP ČR zorganizovala dne 22. března 2011 demonstraci na podporu svých požadavků před budovou MPSV ČR a této demonstrace se účastnilo více než 4000 lidí, což je největší veřejné vystoupení osob se zdravotním postižením v celé historii ČR. Občané se zdravotním postižením vnímají připravovanou reformu velmi negativně. EDF vyjadřuje svou plnou podporu požadavkům předkládaným NRZP ČR a žádá vládu ČR, aby pozastavila jakékoliv aktivity, které by mohly poškodit práva osob se zdravotním postižením v ČR.

V úctě

Yannis Vardakastanis
Předseda EDF

Žádné komentáře:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...