"Myslela jsem si, že budu učit svoji dceru o světě. Ukazuje se však, že musím učit svět o svojí dceři." (anonym)

Úřadování

Protože jsem už o jednání s různými úřady psala i našem starém blogu, vkládám sem z něj články, které by tady patřily pod stejnojmenný štítek. Pokouším se tak propojit své dva blogy ještě víc :o)

Jak jsem měla sociální návštěvu
Jak jsem měla sociální návštěvu II
Jak jsme žádali o "mimořádné výhody"
Jak jsme žádali o příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

Dále pak články již na tomto blogu, a to pod štítkem Úřadování ... jak jinak :o)

!!!Změny v sociálním zabezpečení k 1. 1. 2012 týkající se dětí v raném věku!!!
- všechny dávky budou vyřizovat a proplácet krajské pobočky Úřadu práce (ze začátku ale budou ve většině případů sídlit ve stejných prostorách jako doposud na obecních úřadech)

- nevyřízené žádosti o dávku podané ještě v tomto roce se budou posuzovat podle předpisů, které platily v roce 2011.

- krajská pobočka Úřadu práce bude vydávat občanům, kteří pobírají příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, dávky hmotné nouze tzv. kartu sociálních systémů. Ta bude mít funkci průkazu osoby se zdravotním postižením i funkci platební.

Od 1. 1. 2012 zaniká
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
- příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (na krmivo pro vodícího psa)
- sociální příplatek zvýšený
- bezúročné půjčky
- prodloužený rodičovský příspěvek do 7 let věku

Příspěvek na péči
U dětí se bude posuzovat schopnost zvládat těchto devět základních životních potřeb
a) mobilita
b) orientace
c) komunikace
d) stravování
e) oblékání a obouvání
f) tělesná hygiena
g) výkon fyziologické potřeby
h) péče o zdraví
i) osobní aktivity 

Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby:
a) Mobilita:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.


b) Orientace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.


c) Komunikace:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.


d) Stravování:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim. 


e) Oblékání a obouvání:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. 


f) Tělesná hygiena:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.


g) Výkon fyziologické potřeby:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.


h) Péče o zdraví:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.


i) Osobní aktivity:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.


j) Péče o domácnost:
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.
–  Tento 10. bod se u dětí nebere v úvahu!


Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

- stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby

- stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb

- stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb

- stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb

Výše příspěvku:
I.stupeň – 3000 Kč měsíčně
II.stupeň – 6000 Kč měsíčně (dosud to bylo 5000 Kč)
III.stupeň – 9000 Kč měsíčně
IV.stupeň – 12000 Kč měsíčně

Tyto částky se zvyšují o 2000 Kč měsíčně, jestliže příjem osob společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek životního minima. Rozhodující je příjem za každé předcházející čtvrtletí.
!!!!! Příspěvek na péči nelze pobírat souběžně s rodičovským příspěvkem!!!!! (na totéž dítě)

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
Pokud dítě již pobírá PnP, bude vše automaticky převedeno na krajskou pobočku ÚP a toto nové hodnocení se ho bude týkat až při vypršení platnosti stávajícího posouzení - ÚP vás bude sám kontaktovat.

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P
- již nebudou označovány jako průkazy mimořádných výhod. Výhody, které z nich plynuly, ale zůstávají v platnosti i nadále

po 1. 1. 2012 se bude průkaz
- TP přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v I. stupni

- ZTP přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v II. stupni

- ZTP/P přiznávat osobám, které jsou považovány za osoby závislé na pomoci druhé osoby v III, a IV. stupni a osobám, které nejsou schopni zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace
 (viz. příspěvek na péči bod a) a b)) (mimo dospělých s úplnou či praktickou hluchotou – ti průkaz jen ZTP)

PŘECHODNÉ OBDOBÍ
- nynější průkazy platí do doby platnosti, nejpozději však do 31. 12. 2015

Příspěvek na mobilitu
- nahrazuje nynější příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na individuální dopravu
- bude náležet osobě starší jednoho roku, která není schopna zvládat životní potřeby v oblasti mobility a orientace (viz. příspěvek na péči bod a) a b)), opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby

- výše příspěvku - 400 Kč měsíčně

PŘECHODNÉ OBDOBÍ –
podmínka neschopnosti zvládat životní potřeby v oblasti mobility a orientace se považuje za splněnou vlastnictví dosavadního průkazu mimořádných výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP, ZTP/P).

!!!!! Protože se jedná o dávku vyplácenou každý měsíc, je nutné, aby lidí vlastnící tuto průkazku a splňují i další výše uvedené podmínky, požádali již v lednu o tento příspěvek na krajské pobočce úřadu práce!!!!!

Příspěvek na zvláštní pomůcku
- jedná se o sloučení nynějšího příspěvku na zakoupení a úpravu motorového vozidla, úpravu bytu, jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek
- na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 24 000 Kč se příspěvek poskytne, jestliže příjem společně posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima (viz. níže)
- přispívá se nově i na dětskou autosedačku
- zákon stanovuje komu, od kolika let a na jakou pomůcku může být poskytnut – více v připravované brožuře
- stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodolez budou nově jen vypůjčovány

- výše příspěvku
- spoluúčast 10 %, nejméně však 1000 Kč
- maximální výše tohoto příspěvku na pořízení motorového vozidla činí 200 000 Kč na dobu 10 let
- součet příspěvků nesmí přesáhnout 800 000 Kč za 5 let

Rodičovský příspěvek
Bude jednotná celková výše 220 000 Kč, rodiče si ho mohou postupně vybírat dle určitých pravidel až do 4 let věku dítěte, (dle výše vyměřovacího základu jedno z rodičů) maximálně ale 11 500 Kč měsíčně.
Více vám sdělí na kontaktním místě státní sociální podpory ÚP.

Nové částky životního minima od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc
- pro jednotlivce - 3 410
- pro první osobu v domácnosti - 3 140, pro druhou a další osobu, která není nezaopatřené dítě - 2 830
- pro nezaopatřené dítě ve věku: do 6 let - 1 740, 6 až 15 let - 2 140, 15 až 26 let - 2 450

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

(Většinu tohoto materiálu zpracovala Raná péče, Diakonie Stodůlky.)
--------------------------------------------------------------------------------------

(Staré zákony a vyhlášky - do roku 2012:

Připojuji užitečné odkazy na stránky Mininsterstva práce a sociálních věcí na to, kdo, kdy a kde může žádat stát o pomoc:

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
Totéž, možná podrobněji, je rozepsáno na informačním portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.
 • Sem spadá např. příspěvek na zakoupení motorového vozidla, na provoz motorového vozidla, na úpravu bytu, na speciální pomůcky apod.
 • Dále v příloze č. 2 jsou vypsaná zdravotní postižení odůvodňjící přiznání mimořádných výhod (ve 3 stupních - průkaz TP, ZTP, ZTP/P.
 • V příloze č. 3 jsou vyjmenované ony mimořádné výhody ke každému stupni.
 • A mnoho dalšího.
Dávky státní sociální podpory
Podrobnější informace o těchto dávkách najdete na informačním portálu MPSV tady:
 • Sem patří např. přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péčeporodné, pohřebné atd.
 • Najdete zde, jak se žádost podává a kde se o ni žádá, zda na ni máte nárok, zároveň i formuláře ke stažení.
Na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením najdete kompletně vše, co souvisí s dávkou příspěvek na péči.
Najdete tam tedy:  
 1. Komu je určen a jaké situace řeší 
 2. Stupně závislosti: 
 3. Úkony, které se hodnotí
 4. Činnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péče o vlastní osobu a úkony soběstačnosti a odchylný způsob hodnocení těchto úkonů u osob do 18 let věku
 5. Způsob hodnocení
 6. Výše příspěvku
 7. Povinnosti pečujícího
 8. Povinnosti příjemce příspěvku
 9. Zastavení výplaty příspěvku
 10. Úmrtí žadatele o příspěvek nebo příjemce příspěvku
 11. Řízení o příspěvku
 12. Souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku
  Rodiče malých dětí bude zajímat především asi bod 1, 2, 4, 5, 6 a 12.

  Příspěvek na péči - letošní změny (2011) - najdete zde. )
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...